Python找出不重复的三位数组合

2020-07-14 08:30 Python提升课堂

题目:有四个数字:1、2、3、4,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?各是多少?


程序分析:可填在百位、十位、个位的数字都是1、2、3、4。组成所有的排列后再去掉不满足条件的排列。


for i in range(1,5):  for j in range(1,5):    for k in range(1,5):      if( i != k ) and (i != j) and (j != k):        print (i,j,k)

程序请在python3环境中跑

程序输出:

1 2 31 2 41 3 21 3 41 4 21 4 32 1 32 1 42 3 12 3 42 4 12 4 33 1 23 1 43 2 13 2 43 4 13 4 24 1 24 1 34 2 14 2 34 3 14 3 2


长按二维码 

查看更多吧 
本文章转载自公众号:DJXY00001

首页 - Python 相关的更多文章: